Вестауто-М Новини

Търсите ли своя мечтан автомобил? Тогава сте попаднали на правилното място във Volkswagen. Осигурете си нов автомобил, който е наличен веднага, или конфигурирайте желания модел според вашите идеи.

  1. Новини
  2. ЕТИЧЕН КОДЕКС НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ВЪВ ВЕСТАУТО-М
01.01.2023
В момента в дилърството

ЕТИЧЕН КОДЕКС НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ВЪВ ВЕСТАУТО-М

Добросъвестност, лоялност, безпристрастност, почтеност са само част от ценностите, в които вярваме и които следваме в работата си.

Team Westauto-M

Настоящият Кодекс определя правилата за етично поведение на служителите във Вестауто-М ООД и има за цел да повиши доверието на клиентите в техния професионализъм и почтеност, както и да издигне престижа на компанията.


I. Oбщи положения

Дейността на служителите във Вестауто-М ООД се осъществява при спазване на следните принципи за поведение:

Добросъвестност - грижливо, старателно и отговорно изпълнение на служебните задължения;

Лоялност - поведение, насочено към утвърждаване и подобряване на авторитета и доброто име на компанията;

Безпристрастност - обективно и непредубедено изпълнение на служебните задължения, като се избягва поведение, което може да се възприеме като предразположеност или предубеденост;

Равнопоставеност - изпълнение на служебните задължения по начин, който не допуска никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, религия, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично и обществено положение. имуществено състояние или др.

Oтговорност - изпълнение на възложените задачи компетентно, качествено и в срок;

Почтеност - поведение, при което не се допуска приемане на материални или нематериални облаги, независимо от естеството им, които не се полагат на служителите и могат да повлияят върху обективното изпълнение на задълженията им;

Конфиденциалност - опазване на информацията, придобита при или по повод на изпълнение на служебните задължения;

Отчетност - осъществяване на дейността по начин, даващ възможност да се проследяват изпълнението на служебните задължения, резултатите и взетите решения;Колегиалност и учтивост - поведение, основано на уважение към мнението и личния живот на колегите, и придържане към любезно и възпитано отношение при изпълнение на служебните задължения.


II. Взаимоотношения с клиенти и контрагенти

2.1.В отношенията си с клиенти и контрагенти на компанията служителите се отнасят с уважение и добронамереност.

2.2.Служителите предоставят информация на клиентите и контрагентите съобразно функциите, които изпълняват, или при необходимост ги пренасочват към служител, притежаващ съответната компетентност.

2.3.Служителите са длъжни да опазват и да не разкриват извън установения ред информация за клиенти, станала им известна при или по повод изпълнение на служебните им задължения.

III. Професионално поведение

3.1.Служителите са длъжни да изпълняват задълженията и функциите си с необходимия професионализъм, като поддържат актуални знания и повишават уменията си, необходими за ефективното изпълнение на служебните си задължения.

3.2.Служителите са длъжни да спазват служебната йерархия.

3.3.Служителите представят пред прекия си ръководител проблемите, които възникват в процеса на работа.

3.4.Служителите са длъжни да докладват на прекия си ръководител всички огранизационни слабости, пропуски и нарушения, които според тях създават предпоставки за корупция, измами и нередности.

3.5.При изпълнение на служебните си задължения служителите опазват повереното им имущество, с грижата на добър стопанин и не допускат използването му за лични цели. Служителите в са длъжни своевременно да информират прекия си ръководител за загубата или повреждането на повереното им имущество.

3.6.Служителите са длъжни да спазват установеното работно време за изпълнение на възложените им задължения.


IV. Антикорупционно поведение

4.1.Служителите във Вестауто-М не допускат поведение, което ги въвлича в корупция, и противодействат на такива прояви, както и на други неправомерни действия.

4.2.Служителите не допускат да бъдат поставени в икономическа или друга зависимост, както и да искат и да приемат подаръци, услуги, пари, облаги или други ползи, които могат да повлияят на изпълнението на служебните им задължения.

4.3.Служителите не могат да приемат подаръци или облаги за извършване на работа, която влиза в служебните им задължения, нито да извършват дейност извън своята компетентност.

4.4.Служителите са длъжни да докладват на прекия си ръководител за станали им известни данни за корупция или за конфликт на интереси в компанията, в която работят.


V. Взаимоотношение с колеги

5.1.В отношенията си с колегите служителите във Вестауто-М проявяват уважение и коректност, като не допускат поведение, което накърнява достойнството и правата на отделна личност или създава враждебна или обидна среда.

5.2.Служителите уважават мнението на колегите си и се съобразяват с правото им на лично мнение. В отношенията между служителите не се допускат никакви форми на дискриминация.

5.3.Служителите на ръководни длъжности в компанията са длъжни да предприемат необходимото за преодоляване на конфликтите, за които са узнали, и/или за премахване на условията за тяхното поддържане.

5.4.Служителите на ръководни длъжности проявяват отговорност към подчинените си, като подпомагат изпълнението на служебните им задължения и професионалното им развитие.

5.5.Служителите на ръководни длъжности трябва да дават пример за професионално, безпристрастно и ефективно изпълнение на служебните задължения.


VI. Политика по опазване на околната среда

Във Вестауто-М поемаме отговорност за околната среда и в ежедневните си дейности се стремим да допринасяме, според възможностите си, за защитата на климата и борбата с неговите изменеия.

6.1.Като един от водещите автомобилни дилъри в страната, ние се стремим към постепенно увеличаване на продажбата на автомобили с ниски или нулеви емисии, като правим атрактивно пренасочването на нашите клиенти към устойчива мобилност.

6.2.Събираме разделно отпадъци и рециклираме: имаме специално обособени места за събиране на различните видове отпадъци: хартия, стъкло, пластмаса и т.н.. Метали, опасни вещества, масло и спирачни течности събираме и извозваме централно и по възможност избягваме остатъчните отпадъци – така пестим ценни суровини и намаляваме разходите за рециклиране.

6.3.Пестим енергия: охлаждаме работните помещения до 27 градуса през лятото и затопляме до 21 градуса през зимата, с допустимо отклонение до 2 градуса; изключваме осветлението, компютрите и всички електрически уреди след приключване на работния ден; изключваме осветлението и рекламните съоръжения в шоурумите след 22 ч.

6.4.Пестим хартия: печатаме само най-важното, по възможност двустранно; използваме стари едностранно отпечатани листи за писане от обратната страна; минимално използваме хартиени рекламни материали, като наблягаме върху дигиталните такива

6.5. Ограничаваме служабните разходи на гориво: комбинираме служебните пътувания, така че да намалим техния брой и изминаването на излишни километри; при командировки извън града пътуваме по няколко човека с един автомобил; когато е възможно, използваме основно електрически автомобили за служеби цели.


VII. Здравословни и безопасни условия на работното място

Във Вестауто-М осигуряваме условия на труд, които съдават предпоставка за пълно физическо, психическо и социално благополучие на работещите лица и не водят до професиоанлни заболявания и злополуки вследствие на работата.

7.1. Всеки служител преминава обучение /инструктаж/ във връзка с безопасние и здравословни условия на труд – първоначално - при постъпване на работа; периодично; и в случай на смяна на работното място.

7.2. Ръководството сключва договор със служба по трудова медицина, извършва оценка на риска на работното място и определя мерки за осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, както и контрол по тяхното изпълнение. Съобразява работните места с изискванията за безопасни и здравословни условия на труд;

7.3. Във Вестауто-М осигуряваме работно облекло за служителите, съобразено с техните функции и задължения. За служителите има осигурени безплатни освежаващи напитки и удобства за съхранение и консумиране на храна. Обособено е място за почивка и хранене.


VIII. Kooрдинационна точка във връзка с

прилагането на Етичния кодекс

8.1. Отговорник по прилагане на Етичния кодекс и политиките по съответсвтие: Мартин Маринов, Ръководител Сервиз, Вестауто-М;

8.2. Място за подаване на сигнали: гр. Бургас, СПЗ, ул. „Атанас Буров“ 1-3, Автокомплекс Volkswagen, ет. 2 или [email protected]


IX. Други разпоредби

9.1.Прекият ръководител осъществява контрол за съответствието на поведението на служителите с правилата по този кодекс и при констатирани нарушения докладва на Управителя.

9.2.Служителите имат право и са насърчавани да докладват на прекия си ръководител за случаи на неспазване на настоящи Етичен кодекс.

9.3.При неспазване нормите на поведение в настоящия кодекс служителите носят дисциплинарна отговорност.

Регистрация за Бюлетин

С нашия Бюлетин ще получавате редовно информация за нашите дилърства и селекция от ексклузивни предложения!

Въведените данни не са валидни. Моля, опитайте отново.

Моля, изберете обръщение

За съжаление има проблем с регистрацията за бюлетина. Моля, опитайте отново по-късно.

Интересува ме съдържание от дилърствата.
checkbox_default
checkbox_default
checkbox_default

Много благодарим!

Току-що се регистрирахте за нашия Бюлетин.

Веднага ще получите от нас имейл с линк за потвърждение. Моля, потвърдете този линк, за да приключите регистрацията си.